VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WANDALL GROUP, S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.04.2018

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží mezi společností Wandall Group, s.r.o. Za Humny 518, 250 81 Nehvizdy, IČO: 06956165, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 291994 u Městského soudu v Praze, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „kupující“; prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) prodávajícího budou nedílnou součástí každé smlouvy (dále také jako „Smlouva“), kterou v rámci obchodních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží prodávající a kupující uzavře. Prodávající si vyhrazuje právo upravit obchodní podmínky odlišně od těchto VOP s kupujícím, který je právnickou osobou či fyzickou osobou podnikatelem, jež objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti za účelem jeho dalšího prodeje, přičemž o této skutečnosti prodávající kupujícího informuje písemně či e-mailem při potvrzení objednávky kupujícího.

1.3. Dodávky zboží dle Smlouvy spočívají v dodávkách zboží z aktuální nabídky prodávajícího, zejména obleceni, jakož i související služby (dále také jako „Zboží“), jehož dodání bylo mezi prodávajícím a kupujícím závazně sjednáno ve Smlouvě.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré neadresné nabídky prodávajícího se považují za orientační a nezávazné, včetně nabídky zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu www.yakuzapremiumstore.cz.  Ceny prodávajícího jsou nabídkové ceny, které může kdykoli a jakýmkoli způsobem měnit. Jako závazné se považují pouze ceny v den expedice zboží, i když v potvrzené objednávce byla cena jiná.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná na základě nabídek prodávajícího se považuje za uzavření Smlouvy, který prodávající přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takového návrhu) přijetím objednávky či potvrzením e-mailem, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Údaje obsažené v objednávce kupujícího jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat, zrušit ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen učinit objednávku ústně či v písemné formě prostřednictvím dopisu či emailu, přičemž v případě emailu není podpis odpovědné osoby vyžadován. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, na základě dohody s kupujícím, popřípadě když se zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo bylo vyprodáno.

2.3. Pro uzavření i obsah Smlouvy je rozhodující potvrzení objednávky prodávajícím. Předmětem Smlouvy je dodání zboží kupujícímu v rozsahu potvrzené objednávky, převedení vlastnického práva k tomuto zboží na kupujícího a uhrazení kupní ceny prodávajícímu v souladu se Smlouvou.

2.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a případně vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu. Ustanovení čl. 3.3. VOP není ustanovením předchozí věty tohoto článku VOP dotčeno.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny dodávaného zboží a služeb (poštovné či přepravné) či jakékoliv jiné obdobné náklady jsou vždy určeny aktuálním ceníkem prodávajícího, platným ke dni potvrzení, nebo expedice objednávky kupujícího prodávajícím, případně stanoveny dohodou smluvních stran. Daňový doklad zasílá prodávající e mailem.

3.2. Veškeré platby prodávajícímu budou hrazeny kupujícím a to následujícími způsoby:

 1. a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude hrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží v místě určeném kupujícím v potvrzené objednávce kupujícího, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží;
 2. b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;

3.3. V případě, že kupující neuhradí splatnou cenu zboží v celé výši, nebude prodávající dle sjednané Smlouvy povinen plnit své závazky ze Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a v tomto případě není dána odpovědnost dodavatele za případné škody kupujícího či třetích stran. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné ceny je prodávající dále oprávněn vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu.

3.4. V případě porušení povinností ze strany kupujícího, zejména při zpoždění platby či zálohové platby, je prodávající oprávněn (dle vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit plnění (včetně nevydání zboží). Kupující je povinen v případě odstoupení prodávajícího od Smlouvy vydat zboží prodávajícímu (na žádost prodávajícího) a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.

3.5. Zápočet jakýchkoliv pohledávek kupujícího proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění dle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyloučený.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO

4.1. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

4.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží kupujícím.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

5.1. Uzavře-li prodávající s kupujícím jako spotřebitelem Smlouvu s použitím komunikačních prostředků na dálku, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě písemně na adresu sídla prodávajícího. 

5.2. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 5.1. těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží bude kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu). Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (30) dnů od odstoupení od Smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.3. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku rovněž nárok na vrácení peněžních prostředků zahrnující náklady na dodání zboží (nikoliv náklady na vrácení zboží). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
 2. b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 3. c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 4. d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, tzn. že:

 1. a) zboží má vlastnosti, které si strany Smlouvy ujednaly, případně takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 2. b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. d) zboží je dodáváno v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 5. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zboží kupujícím a dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: Wandall Group, s.r.o. Za Humny 518, 25081 Nehvizdy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Okamžikem uzavření Smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

7.2. Prodávající zpracovává a uchovává informace o kupujícím v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením Smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí dodavatele, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele dodavatel nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek.

7.3. Smlouva bude po svém uzavření prodávajícím archivována a bude přístupná pouze prodávajícímu; zákonné povinnosti dodavatele vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

7.4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena práva prodávajícího vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

7.5. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

7.6. Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.